Valstybinė priešgaisrinė priežiūra

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba organizuoja valstybinę  priešgaisrinę priežiūrą. 

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai:

 - pagal kompetenciją vykdo objektų kontrolę, atlieka planinius ir neplaninius priešgaisrinius techninius patikrinimus;

- dalyvauja statybos užbaigimo procese;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

- tiria gaisrus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą;

- pagal kompetenciją nagrinėja ir tiria administracinius pažeidimus;

- organizuoja gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais.

 


Ūkio subjektų priežiūra

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, kaip projektiniai ir techniniai sprendimai atitinka priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, užtikrinančius objektų priešgaisrinę saugą.

Už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas, taip pat neužtikrinama žmonių sauga arba nevykdomi rašytiniai valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymai, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai turi teisę taikyti įstatymų nustatytas sankcijas:  uždrausti eksploatuoti techniškai netvarkingus šildymo, vėdinimo, elektros, kitus įrenginius bei įrangą; uždrausti eksploatuoti statinį, atskiras patalpas (išskyrus gyvenamąsias), sustabdyti statinio statybos, rekonstravimo, remonto darbus, įrenginių gamybą, technologinių linijų naudojimą; skirti administracines nuobaudas priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidėjams.

2018 m. objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų planai pagal savivaldybes

PASTABA: Žemiau pateiktuose objektų patikrinimų planuose gali būti netikslumų dėl nurodytų objektų pavadinimų ar adresų. Objektų pavadinimai ar adresai bus patikslinami kiekvieno patikrinimo metu. Valdyba ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos turi teisę šiuose planuose nurodytą patikrinimų laiką koreguoti.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad objektų patikrinimai gali būti atliekami iš anksto apie juos nepranešus, tačiau patikrinimą atliekantis valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo turėti įgalioto asmens pasirašytą pavedimą atlikti patikrinimą.

2018 m. ūkio subjektų priešgaisrinių techninių patikrinimų metiniai planai:

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Šalčininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Širvintų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Ukmergės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba


Statybos užbaigimas

Įstatymų nustatyta tvarka nustato statinio projektavimo sąlygas. Dalyvauja statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe, teikia pasiūlymus įmonėms.

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų modernizavimo aktualijos


Gaisrų prevencija

Vadovaudamiesi gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analize, rengia ir teikia savivaldybių institucijoms, kitoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms pasiūlymus, kaip gerinti gyvenamųjų vietovių ir objektų priešgaisrinę būklę bei apsaugą.


Skundų, pranešimų ir prašymų nagrinėjimas

Skundai, pranešimai ar prašymai pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į valdybą, siunčiami paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį. Elektroniniu paštu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Atsakymas į asmens skundą, pranešimą ar prašymą (administracinės procedūros sprendimas) įteikiamas jam asmeniškai atvykus į valdybą arba išsiunčiamas paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-21