Konkursai

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Vilniaus APGV) skelbia atrankas šioms laisvoms statutinių valstybės tarnautojų pareigybėms užimti:

Vilniaus APGV 2-osios komandos budinčios pamainos vyresniojo ugniagesio gelbėtojo pareigybei (2 pareigybės) užimti.

Pareigybių grupė - 14

Aukščiausias galimas specialus nekarinis vidaus tarnybos laipsnis – vyresnysis puskarininkis.

Komandos budinčios pamainos

Vyresniojo ugniagesio gelbėtojo PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 2-osios Komandos budinčios pamainos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Įstaigos grupė –  III.

3. Pareigūno pareigybės lygis –  14.

II. PASKIRTIS

4. Budinčios pamainos vyresniojo ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga atlikti nustatytus gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus.

III. veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

IV. SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

6.2. būti baigęs Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

6.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

6.5. gebėti gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;

6.6. gebėti naudotis valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

6.7. gebėti naudotis ryšio priemonėmis;

6.8. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

6.9. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

6.10. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

6.12. turėti (įgyti) vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti ,,C“ kategorijoms priskirtas transporto priemones, pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti transporto priemones su specialiais garso ir šviesos signalais;

6.13. turėti (įgyti) gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių vairuotojo kvalifikacinį pažymėjimą;

6.14. turėti (įgyti) gaisrinių automobilinių kopėčių (keltuvų), turinčių lopšį, operatoriaus kvalifikacijos pažymėjimą;

6.15. atitikti II skilties Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose Vidaus reikalų  ministerijos  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus;

6.16. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

6.17. turėti bendrų žinių apie gaisrų gesinimo medžiagų tiekimą dideliu našumu ir dideliais atstumais.         

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO statutinio VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. gesina gaisrus;

7.2. teikia pagalbą gyventojams;

7.3. lokalizuoja pavojingas chemines medžiagas;

7.4. lokalizuoja radioaktyviąsias medžiagas;

7.5. atlieka gelbėjimo darbus transporto įvykio metu;

7.6. atlieka gelbėjimo darbus vandenyje;

7.7. atlieka paieškos ir gelbėjimo darbus griuvėsiuose;

7.8. teikia pagalbą kitoms civilinės saugos sistemos pajėgoms;

7.9. dirba su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

7.10. vairuoja gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemones, atlieka Komandos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių techninę priežiūrą bei remontą, pildo techninės priežiūros ir remonto dokumentus;

7.11. vykdo gaisrinių automobilinių kopėčių (keltuvų), turinčių lopšį, operatoriaus funkcijas (turint atitinkamus pažymėjimus);

7.12. laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, technikos gamintojų instrukcijų, parengia techniką tolimesniam naudojimui;

7.13. saugo patikėtą turtą, švariai ir darbinėje parengtyje laiko techniką;

7.14. dėvi tvarkingą tarnybinę uniformą;

7.15. saugo Komandos statinius ir aplinką, atlieka Komandos gerbūvio tvarkymo ir ūkio darbus;

7.16. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

7.17. laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

7.18. vykdo kitus Komandos budinčios pamainos vado ir skyrininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO statutinio VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Komandos budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, skyrininkui, o jo nesant pamainos vadui.

______________________________________________________________________________

Pretendentai privalo pateikti:
 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Vilniaus APGV viršininko vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.
Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu arba elektroniniu paštu. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.
Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 10 d. imtinai, Valdybos Organizaciniame skyriuje, 318 kab., adresu: Švitrigailos g. 18 (II-as korpusas), LT-03223 Vilnius.

Informacija apie atrankas teikiama telefonu (8 5) 271 7526, (8 5) 219 8816 arba elektroniniu paštu – ieva.kapacinskaite@vpgt.lt, inga.ramanauskiene@vpgt.lt

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Vilniaus APGV) Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Širvintų PGT) budinčios pamainos ugniagesio gelbėtojo pareigybei užimti.

Pareigybių grupė – 15

Aukščiausias galimas specialus nekarinis vidaus tarnybos laipsnis –  puskarininkis.

ŠIRVINTŲ PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS budinčios pamainos ugniagesio gelbėtojo PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus APGV Širvintų PGT budinčios pamainos ugniagesys gelbėtojas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Įstaigos grupė – III.

3. Pareigybės grupė – 15

II. PASKIRTIS

4. Ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą, mažinti gaisro padarinius, gelbėti nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atlikti kitus gelbėjimo darbus, likviduoti gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikti nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą.

III. veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje - viešojo saugumo - veiklos  srityje.

IV. Specialūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

6.2. būti baigęs Ugniagesių gelbėtojų mokykloje kursus pagal Ugniagesio gelbėtojo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo įvadinio mokymo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo arba Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesio gelbėtojo mokymo programą;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

6.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, cheminių ir radiacinių incidentų likvidavimą;

6.5. gebėti dirbti dinamiškai besikeičiančiose situacijose;

6.6. gebėti naudotis gaisriniais bei gelbėjimo automobiliais – žinoti jų klasifikaciją, paskirtį, sutartinį automobilių žymėjimą;

6.7. gebėti naudotis: gaisrine, gelbėjimo įranga ir ryšio priemonėmis;

6.8. gebėti atlikti paprastus hidraulinius skaičiavimus;

6.9. išmanyti degimo teorijos pagrindus;

6.10. išmanyti degimo nutraukimo principus;

6.11. išmanyti gesinamąsias medžiagas ir gebėti jas teisingai taikyti gesinant gaisrus;

6.12. išmanyti gaisrų gesinimo taktikos pagrindus – išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą;

6.13. išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose;

6.14. nebijoti aukščio ir uždaros erdvės;

6.15. išmanyti gelbėjimo darbų taktikos pagrindus;

6.16. turėti bendrų žinių apie radioaktyvų spinduliavimą ir apsisaugojimo nuo radioaktyvaus spinduliavimo galimybes;

6.17. turėti bendrų žinių apie chemines medžiagas ir apsisaugojimo nuo cheminių medžiagų poveikio galimybes;

6.18. gebėti nustatyti evakuacinius kelius;

6.19. išmanyti pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus;

6.20. išmanyti pastatų konstrukcijas, jų sudedamuosius elementus;

6.21. gebėti dirbti su autonominiais atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatais;

6.22. išmanyti pirmosios pagalbos teikimo taisykles;

6.23. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

6.24. turėti (įgyti):

6.24.1. vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti „C“ kategorijoms priskirtas transporto priemones;

6.24.2. pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti transporto priemones su specialiais garso ir šviesos signalais;

6.24.3. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių vairuotojų kvalifikacinį pažymėjimą.

6.25. atitikti II skilties Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo  įstaigose Vidaus reikalų  ministerijos  siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus;

6.26. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

6.27. turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

6.28. įvykdyti nustatytas užduotis pagal pamainos, skyriaus ir individualius pasirengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO statutinio VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. yra nuolat pasirengęs išvykti ir pasigirdus aliarmo signalui išvyksta į incidento vietą;

7.2. gesina gaisrus, mažina gaisro padarinius, gelbėja žmones ir turtą, nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atlieka kitus gelbėjimo darbus, likviduoja gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikia nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą;

7.3. atlieka gelbėjimo darbus išsiliejus naftos produktams, incidentuose su pavojingomis medžiagomis, radiaciniuose incidentuose;

7.4. gesina gaisrus ir atlieka gelbėjimo darbus esant pastatų griūtims, orlaivių ir traukinių avarijose, pramoninėse avarijose;

7.5. gesina gaisrus, atlieka gelbėjimo darbus panaudojant specialią gesinimo ar gelbėjimo techniką bei įrangą;

7.6. dirba su gaisrine ir gelbėjimo technika bei įranga;

7.7. nuolat atnaujina turimas žinias apie Tarnybos operacijų rajoną, kelius, privažiavimus, vandens šaltinių, objektų išsidėstymą, taktinius techninius, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, įrangos, mokėti jais dirbti;

7.8. užtikrina, kad gesinimo ir gelbėjimo technika bei įranga būtų nuolat parengtos;

7.9. užtikrina, kad gaisriniai ir gelbėjimo automobiliai būtų nuolat parengti;

7.10. panaudojus gaisrinius ir gelbėjimo automobilius, griežtai laikosi techninės priežiūros taisyklių, nuostatų, instrukcijų, parengia juos tolimesniam naudojimui;

7.11. mokosi ugniagesybos ir gelbėjimo darbų atlikimo technikos, nuolat gilina profesines žinias, kelia kvalifikaciją;

7.12. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;

7.13. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų, gesinant gaisrus, vykdant gelbėjimo darbus, užsiėmimų metu;

7.14. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

7.15. dėvi tvarkingą tarnybinę uniformą, laikosi asmens higienos reikalavimų;

7.16. nustatytu laiku privalomai profilaktiškai tikrinasi sveikatą;

7.17. laikosi vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;

7.18. saugo tarnybos statinius, palaiko švarą;

7.19. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

7.20. vykdo kitus Valdybos, Tarnybos vadovybės, budinčios pamainos vado ir skyrininko pavedimus, siekiant įstaigos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO statutinio VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, skyrininkui, o jam nesant pamainos vadui.

______________________________________________________________________________

Pretendentai privalo pateikti:
 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Vilniaus APGV viršininko vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.
 Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu arba elektroniniu paštu. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų skelbime apie atranką nurodytų dokumentų, būtinų patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.
Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 14 d. imtinai, Valdybos Organizaciniame skyriuje, 318 kab., adresu: Švitrigailos g. 18 (II-as korpusas), LT-03223 Vilnius.

Informacija apie atrankas teikiama telefonu (8 5) 271 7526, (8 5) 219 8816 arba elektroniniu paštu – ieva.kapacinskaite@vpgt.lt, inga.ramanauskiene@vpgt.lt

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-04